مبانی فقهی جرم‌انگاری تخلّف از شروط تعدد زوجات

نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)

نویسندگان

1 دانشجوی فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

10.22081/jrj.2020.67847

چکیده

تعدد زوجات و مسائل پیرامونی آن، همواره از مباحث چالش‌برانگیز در عرصه حقوق خانواده بوده است. جرم-انگاری مسئله مزبور در فرض عدم رعایت برخی از شروط قانونی توسط زوج، پس از تحولات تقنینی فراوان سرانجام در قانون حمایت از خانواده(مصوّب 1391)، پذیرفته شده و تثبیت گردید. از آنجا که این جرم‌انگاری با برخی تشکیک‌ها از قبیل مغایرت آن با موازین شرع مواجه است و ابهامات بسیاری در مشروعیت چنین مجازاتی وجود دارد، این سؤال در می‌گیرد که اعمال چنین کیفرهایی از چه پشتوانه فقهی و شرعی برخوردار است؟ پاسخ به پرسش مذکور نگارنده را به تأمل و استقصای فراگیر در مستندات موجود در مسئله کشانده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که جرم‌انگاری موارد مزبور در پرتو برخی از اصول و قواعد فقهی بلااشکال و بلکه ضروری بوده و مطابق با موازین فقهی است؛ لذا نظریه مخالفتِ جرم‌انگاری آن با موازین شرع، مردود و ناپذیرفتنی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Fundamentals of Criminalization of the Violation of the Condition of Polygamy

نویسندگان [English]

  • batoul salahshour 1
  • abbas ali soltani 2
1 Ph.D. student ferdowsi university of mashhad
2 ferdowsi university of mashhad
چکیده [English]

Polygamy and its peripheral issues have always been a challenging topic in the field of family law. The criminalization of the issue was accepted and confirmed in the assumption of non-observance of some legal requirements by the couple, after numerous legislative changes, finally adopted in the Family Protection Law (adopted in 2012). Since this crime is faced with some formations, such as its conflict with Islamic law, and there are many uncertainties about the legitimacy of such a punishment, it is questionable on what jurisprudential and religious grounds are such crimes applied? The answer to this question has led the author to a comprehensive reflection on the documentation contained in the problem. The results of the research indicate that the criminalization of these cases in the light of certain principles and rules of jurisprudence is unimportant and necessary, and is in accordance with jurisprudential standards. Therefore, the theory of opposition to its criminalization with religious law is ineffective and inappropriate

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polygamy
  • legal requirements
  • the Sharia
  • the legitimacy of criminalization

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398
  • تاریخ دریافت: 27 تیر 1396
  • تاریخ بازنگری: 21 مرداد 1396
  • تاریخ پذیرش: 03 اسفند 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1398