دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، تابستان 1395، صفحه 1-158 
1. تأخیر بیان از وقت حاجت در عام و خاصّ منفصل قرآنی و روایی

صفحه 9-29

10.22081/jrj.2016.22676

عباسعلی سلطانی؛ محمدحسن حائری؛ سیدمهدی نریمانی زمان آبادی


4. نقد و تحلیل ادلّه‌ی حجیّت «سیر‌ه‌ی متشرّعه»

صفحه 75-96

10.22081/jrj.2016.22716

محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری؛ زهرا سادات احمدی سلیمانی