دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، اسفند 1395، صفحه 9-154 
6. درنگی فقهی در مادۀ ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی

صفحه 119-154

10.22081/jrj.2017.64527

صالح منتظری؛ محمد محسنی دهکلانی؛ علی اکبر ایزدی فرد