دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، پاییز 1396، صفحه 1-184 
2. عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدین طبیعی در بوته نقد

صفحه 37-63

10.22081/jrj.2018.65589

سید جمال احمدی روئین؛ حسین ناصری مقدم؛ عباسعلی سلطانی


4. پژوهشی در مضمون بودن مأخوذ بالسّوم

صفحه 91-108

10.22081/jrj.2017.65880

سیف اله احدی؛ اسدالله لطفی؛ مسلم حیدری