دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 19، شهریور 1399، صفحه 1-306 (شماره ویژه روش شناسی فقه و اصول(با حمایت میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)) 
6. مقایسه روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی

صفحه 137-167

10.22034/jrj.2020.56229.1927

ابوالقاسم علیدوست ابرقویی؛ محمد جواد لطفی


شماره‌های پیشین نشریه

شماره ویژه روش شناسی فقه و اصول(با حمایت میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)