دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 20، پاییز 1399، صفحه 1-212 
3. نظریۀ خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی

صفحه 1-1

10.22034/jrj.2020.69290

علی خلف خانی؛ محمدعلی راغبی؛ سیدیوسف علوی وسوقی