نویسنده = ���������� �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. نقد حجیت قاعدۀ «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت»

دوره 7، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 7-40

10.22034/jrj.2020.53315.1627

علیرضا عابدی سرآسیا؛ سیده رقیه حسینی