نویسنده = �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. عیب تراضی (عدم مطابقت ایجاب و قبول)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 195-227

10.22034/jrj.2020.52618.1572

روح الله آخوندی


2. نقدی بر تلقی اراده در فقه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 45-68

10.22081/jrj.2017.64509

روح الله آخوندی