نویسنده = علیرضا هوشیار
تعداد مقالات: 4
2. بازکاوی اجتماع امر و نهی

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 39-60

10.22034/jrj.2019.51067.1424

علیرضا هوشیار؛ حسن قنبری


4. ماهیت بیماری مشرف به موت از دیدگاه فقه امامیه

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 123-143

علیرضا هوشیار