نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. جستاری در نظریه ایقاع بودن وصیت

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 119-137

10.22081/jrj.2016.20957

حمید مسجد سرایی