نویسنده = �������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. اعتبار استصحاب استقبالی در استنباط احکام شرعی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 7-30

10.22034/jrj.2018.66152

مجتبی الهی خراسانی؛ امیر زاهدی


2. نقد مستند روایی نظریه جهاد دعوت، بررسی موردی حدیث مقاتله

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 9-36

10.22081/jrj.2018.65684

مجتبی الهی خراسانی؛ محمد مروارید