نویسنده = �������� ���� ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. ادله فقهی نظریه تخییری بودن حق قصاص

دوره 7، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 73-112

10.22034/jrj.2020.55597.1840

سید هاشم آل طه؛ احمد حاجی ده آبادی


3. واکاوی مجازاتهای تکمیلی در حدود و قصاص در قانون مجازات مصوب سال 1392

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 59-80

10.22034/jrj.2018.51605.1481

احمد حاجی ده آبادی؛ مهدی نارستانی