نویسنده = �������������� ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بازاندیشی فقهی-ادبی قرائت های «ارجلکم» و حکم مستفاد از آیه وضو

دوره 7، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 1-1

10.22034/jrj.2020.56241.1928

سیدمصطفی طباطبایی؛ حسن علیدادی سلیمانی