نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 2
1. ملازمه بین اذن و عدم ضمان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 117-139

10.22034/jrj.2019.51778.1493

رضا پورصدقی؛ محمد علی راغبی


2. حدود آزادی اراده در اسقاط مالکیت

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 117-139

10.22034/jrj.2018.66120

رضا پورصدقی؛ سیدعبدالرحیم حسینی