نویسنده = ������������ ������������������������
تعداد مقالات: 1
1. حدود آزادی اراده در اسقاط مالکیت

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 117-139

10.22034/jrj.2018.66120

رضا پورصدقی؛ سیدعبدالرحیم حسینی