نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی مجازاتهای تکمیلی در حدود و قصاص در قانون مجازات مصوب سال 1392

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 59-80

10.22034/jrj.2018.51605.1481

احمد حاجی ده آبادی؛ مهدی نارستانی