نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. جستاری در مصادیق نوین حرز و ثبوت حد در سرقت الکترونیکی از منظر فقه و حقوق

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 81-99

10.22034/jrj.2018.66146

سعید ولوی؛ مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم