نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. جنس وسیله ذبح

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 71-89

10.22034/jrj.2018.49690.1312

سید حسین رشیدی