نویسنده = مصطفی رجائی پور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی لزوم اعتبار شرایط شاهد در کارشناس

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 159-184

10.22034/jrj.2019.51929.1511

ابراهیم ابراهیم زاده خلیفه محله؛ مصطفی رجائی پور؛ سید محسن رزمی