نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی ادله و مستندات قاعدۀ «الولایة الخاصة أقوی من الولایة العامة»

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 35-67

10.22034/jrj.2019.53023.1600

مریم غلامی زیناباد؛ حسین صابری؛ محمد تقی فخلعی