نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مفهوم اعسار و افلاس و تأثیر آن در تفسیر قانون

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 151-179

10.22034/jrj.2019.53325.1632

احمد مبلغی؛ محسن واثقی؛ محمد مهریار