نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی و تعمیم ادله منع اجرای حدود در سرزمین دشمن در جهان معاصر

دوره 6، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 95-121

10.22034/jrj.2020.67347

محمدحسن مالدار؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی