نویسنده = ���������� ������ ������������ ��������������
تعداد مقالات: 2
1. بازکاوی حدیث رفع

دوره 7، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 1-1

10.22034/jrj.2021.58226.2100

حسن قنبری شیخ شبانی؛ محمدتقی قنبری شیخ شبانی


2. معنون شدن عام و ثمرات آن در مخصص متصل

دوره 7، شماره 1، بهار 1400، صفحه 7-34

10.22034/jrj.2020.56013.1891

حسن قنبری شیخ شبانی؛ محمدتقی قنبری شیخ شبانی