نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. بازشناسی تأثیر گونه های ضمیمه و انضمام در نیت تقرّب

دوره 7، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 1-1

10.22034/jrj.2019.54513.1706

محمّدرضا نائینی؛ محمّد حکیم