نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مالیت منافع غیرِمستوفات انسان آزاد در فقه شیعه

دوره 7، شماره 1، بهار 1400، صفحه 132-164

10.22034/jrj.2020.54990.1766

محسن خردمند؛ احسان مهرکش