نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 2
1. ساختار فقه تمدّنی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 1-1

10.22034/jrj.2020.55629.1841

عبدالحمید واسطی؛ محمدحسن علی آبادی


2. ماهیت شناسی الگوریتم اجتهاد

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 221-251

10.22034/jrj.2020.55765.1858

عبدالحمید واسطی