نویسنده = ������������ �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. فروش مبیع قبل از سررسید در عقد سلف

دوره 7، شماره 1، بهار 1400، صفحه 97-131

10.22034/jrj.2020.55706.1852

غلامعلی معصومی نیا؛ سید صادق طباطبائی نژاد