نویسنده = ���������� �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. سنّ تأثیرپذیری جنسی در فرزندان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 189-222

10.22034/jrj.2020.56889.1989

سید مصطفی فرع شیرازی؛ عبدالکریم عبداللهی نژاد؛ محمود سعیدی رضوانی؛ علیرضا عابدی سرآسیا