نویسنده = �������� ������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. فلسفه فقه سیاسی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 1-1

10.22034/jrj.2020.56007.1889

سید سجاد ایزدهی؛ صدیقه صدیق تقی زاده