نویسنده = ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. شاخص تحقق خلوت با نامحرم با تأکید بر فضای مجازی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 165-188

10.22034/jrj.2020.57158.2020

محمدصادق فاضل؛ فاطمه اردشیری