نویسنده = محمد جواد محمدی مقدم
مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر

دوره 9، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 133-160

10.22034/jrj.2022.63447.2444

محمد امامی؛ حجت پولادین طرقی؛ محمد جواد محمدی مقدم؛ محسن فرح زاد