کلیدواژه‌ها = قاعدة علی الید
پژوهشی در مضمون بودن مأخوذ بالسّوم

دوره 3، شماره 3، آذر 1396، صفحه 91-108

10.22081/jrj.2017.65880

سیف اله احدی؛ اسدالله لطفی؛ مسلم حیدری