کلیدواژه‌ها = استنباط
فرآیند حکم‌شناسی در استنباط

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 253-292

10.22034/jrj.2020.56635.1964

سید محمدباقر قدمی؛ رضا میهن دوست


جستاری پیرامون عدالت عرفی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 117-137

10.22034/jrj.2019.52125.1533

محمد مهریزی ثانی؛ احمد باقری