موضوعات = اصول فقه
حجّیت ذاتی امارات عقلایی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 7-38

10.22034/jrj.2022.61981.2350

علی اصغر افشاری؛ حمید انصاری


تبدّل مخصصات منفصل به متصل

دوره 9، شماره 3، آذر 1402، صفحه 7-34

10.22034/jrj.2022.63376.2437

حسن قنبری شیخ شبانی


اصالت ابتنای حسی

دوره 9، شماره 3، آذر 1402، صفحه 135-158

10.22034/jrj.2023.64958.2549

حسین بهرامی اقدم


بررسی تحلیلی تاریخچه نظریه انقلاب نسبت

دوره 9، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 39-64

10.22034/jrj.2021.60513.2262

بلال شاکری؛ محمد تقی فخلعی؛ محمدحسن حائری


اعتبارسنجی مدلول‌های التزامی غیر بیّن با تأکید بر عکس مستوی و عکس نقیض

دوره 8، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 43-73

10.22034/jrj.2021.61737.2335

عباسعلی سلطانی؛ مرتضی نوروزی؛ حسین ناصری مقدم


تحلیل انتقادی دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری یزدی در انقلاب نسبت

دوره 8، شماره 3، آذر 1401، صفحه 37-66

10.22034/jrj.2022.63306.2428

بلال شاکری؛ محمد تقی فخلعی؛ محمدحسن حائری


استصحاب کلی نوع چهارم و جلوه‌های فقهی و حقوقی آن

دوره 8، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 7-38

10.22034/jrj.2020.58924.2160

اباذر افشار؛ محمد رسول آهنگران؛ مهدی موحدی نیا


ماهیت شناسی عزیمت و رخصت در دانش اصول

دوره 7، شماره 3، آذر 1400، صفحه 39-70

10.22034/jrj.2020.57105.2014

وحید عباسی؛ سید ابوالقاسم نقیبی؛ بلال شاکری


نقد حجیت قاعدۀ «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت»

دوره 7، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 7-40

10.22034/jrj.2020.53315.1627

علیرضا عابدی سرآسیا؛ سیده رقیه حسینی


معنون شدن عام و ثمرات آن در مخصص متصل

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 7-34

10.22034/jrj.2020.56013.1891

حسن قنبری شیخ شبانی؛ محمدتقی قنبری شیخ شبانی


مفهوم‌شناسیِ «اصل مثبِت»

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 35-57

10.22034/jrj.2020.55940.1883

زهرا وطنی؛ احمد محمدی؛ جواد سلطانی فرد؛ حسین سلطانی فرد


قطعی الدلالۀ بودن عمومات قرآن از منظر مذاهب اسلامی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 35-66

10.22034/jrj.2020.55017.1769

مهدی نریمانپور؛ سید محمدصادق موسوی


امکان سنجی فقهی ـ اصولی تبعیض در حجیّت خبر

دوره 5، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 29-52

10.22034/jrj.2019.50527.1381

سید مصطفی فرع شیرازی؛ منصوره بکایی؛ محمد تقی فخلعی


بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری

دوره 5، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 105-124

10.22034/jrj.2019.51649.1485

سید ابوالفضل موسویان؛ علی اصغر حدیدی


بررسی دیدگاه نوین آیت الله خویی در ضمان نسبی خمس

دوره 5، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 125-140

10.22034/jrj.2019.53120.1609

سید محمدوحید طبسی حائری؛ محمدرضا کاظمی گلوردی


امکان سنجی تطبیق روایات ناظر به استهلاک بر مواد افزودنی حرام

دوره 5، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 141-162

10.22034/jrj.2019.51928.1512

سید محمود طباطبایی؛ ایوب اکرمی؛ محمد جواد عنایتی راد


عدم مطلقیّت ضرر در امر به معروف و نهی از منکر

دوره 5، شماره 3، آذر 1398، صفحه 161-184

10.22034/jrj.2019.51071.1425

سیدمحمد حیدری خورمیزی؛ حمید قنبری؛ مهدی شوشتری