موضوعات = فقه تربیتی
شاخص تحقق خلوت با نامحرم با تأکید بر فضای مجازی

دوره 7، شماره 3، آذر 1400، صفحه 165-188

10.22034/jrj.2020.57158.2020

محمدصادق فاضل؛ فاطمه اردشیری


سنّ تأثیرپذیری جنسی در فرزندان

دوره 7، شماره 3، آذر 1400، صفحه 189-222

10.22034/jrj.2020.56889.1989

سید مصطفی فرع شیرازی؛ عبدالکریم عبداللهی نژاد؛ محمود سعیدی رضوانی؛ علیرضا عابدی سرآسیا