موضوعات = مزارعه
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر حدوث عذر عام بر عقد مزارعه از منظر فقه و حقوق

دوره 7، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-1

10.22034/jrj.2020.55103.1797

جعفر زنگنه شهرکی؛ علی حسین پور


2. ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت»

دوره 7، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-1

10.22034/jrj.2020.54278.1690

لقمان رضانژاد؛ محمد رسول آهنگران