موضوعات = شهادات
قابل استماع بودنِ دعوا با دادخواست غیرقطعی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 173-194

10.22034/jrj.2020.54608.1715

حمید مؤذنی؛ محمدرضا کیخا


جستاری پیرامون عدالت عرفی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 117-137

10.22034/jrj.2019.52125.1533

محمد مهریزی ثانی؛ احمد باقری


بررسی لزوم اعتبار شرایط شاهد در کارشناس

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 159-184

10.22034/jrj.2019.51929.1511

ابراهیم ابراهیم زاده خلیفه محله؛ مصطفی رجائی پور؛ سید محسن رزمی