دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالاتی که به تایید اعضای محترم تحریریه رسیده است و منتظر اولویت بندی سردبیر در شمارگان نشریه است.
رویکردهای انتصاب و انتخاب در انطباق با تقنین کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1401

10.22034/jrj.2022.61611.2320

مهدی نارستانی؛ محسن برهانی


جایگزینی قاعده اقرار با قاعده الزام از نگاه فقهای معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22034/jrj.2022.64069.2490

سید هادی نوروزیان؛ یوسف علوی وثوقی؛ علیرضا ابراهیمی


ارزیابی تحلیلی دیدگاه «مصونیت کیفری (حدود) مجرمان پناهنده به مشاهد مشرفه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.22034/jrj.2023.65592.2593

مصطفی امیری؛ محمد امامی؛ محمد حسن قاسمی؛ محمد علی وطن دوست