کارآمدسازی مبحثِ «حقیقت شرعیه»

نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)

نویسنده

گروه علوم قرآنی و حدیث، دانشگاه دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران

10.22081/jrj.2016.20953

چکیده

دانش اصول‌فقه بیشترین نقش را در تمهید قواعدفقه دارد. با این حال، مباحث اصول‌فقه از نظر کارآمدی، در یک سطح نیست؛ برخی بسیار پرکاربرد و برخی کم‌کاربرد یا فاقد ثمره است. در متون اصولی، گاه بحث‌های درازدامنی وجود دارد که به تصریح اصولیان، فاقد ثمرۀ فقهی است. کارآمدسازی مباحث این دانش، نیازمند بازنگری مباحث آن است؛ به‌گونه‌ای‌که باید بحث‌های فاقد ثمره حذف و یا در صورت امکان به مباحثی مفید تبدیل شوند و مبحث حقیقت شرعیه از این دست است. این بحث به‌گونه فعلی فاقد ثمره است. اما از زاویه‌ای دیگر می‌توان آن را مطرح کرد به طوری‌که به یکی از سودمندترین مباحث این دانش تبدیل شود. در این نوشتار، با رویکرد یادشده، ضمن طرح فرایند بحث، واژه‌هایی چند ازجمله: صلات، زکات، صدقه، قرض و ربا بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Practicality of the Subject “The Religious Law Reality"

نویسنده [English]

  • Javad Irvani
Department of Quranic and Hadith Sciences, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The Science of Principles of jurisprudence plays the most important role in provision of applicable jurisprudential rules. However, the issues of principles of jurisprudence from the perspective of practicality and functionality are not placed in the same level; some are so practical while others are less or not practical. In the texts pertaining to principles of jurisprudence (uṣūlī texts), there are lengthy discussions occasionally, which are fruitless in jurisprudence, according to uṣūlī scholars. To propose the subjects in this field, we have to revise its related subjects so that the fruitless issues are removed or possibly would turn into useful subjects. The Religious Law Reality is among such subjects, which is fruitless as it goes by present. Nonetheless, this subject can be proposed from another angle so that it turns to one of the most fruitful subjects in this field. This paper attempts to study some terms such as saying prayer, legal alms, charity, debt and usury using the aforementioned approach by proposing the process of discussion.  


کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Law Reality
  • saying prayer
  • legal alms
  • charity
  • debt and usury