بازخوانی نقش حقیقتِ حکم شرعی در کشف مراتب آن

نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)

نویسنده

پژوهشگر سطح 4 حوزه علمیه خراسان

10.22034/jrj.2016.20959

چکیده

نوشتار حاضر به تحلیل و مقایسۀ دیدگاه‌های مطرح دربارۀ مراتب حکم با آرای بیان‌شده دربارۀ ماهیت حکم شرعی از سوی علمای اصول می‌پردازد. نگارنده پس از طرح اقوال در دو مسئله ذکرشده، به بررسی این نکته پرداخته که آیا دیدگاه‌های اصولیان دربارۀ ماهیت حکم شرعی با آرای ایشان دربارۀ مراتب حکم شرعی سازگار است؟ در بررسی صورت گرفته مشخص شد، برخی انظار در حقیقت حکم شرعی با مراتب شناسایی‌شده برای حکم شرعی از سوی قایل آن، هماهنگی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reappraisal of the Role of Religious Precept in Discovering its Ranks

نویسنده [English]

  • Balal Shakeri
چکیده [English]

Abstract
The present paper is to analyze and compare the proposed viewpoints about the precept hierarchy or the stated precepts about the essence of religious precept by the Principle of Jurisprudence scholars. Having discussed the available arguments on the two mentioned issues, the author of this article has addressed the point that if uṣūlīs› viewpoints on the essence of religious precept comply with their precepts on the hierarchy of religious precept. The findings of the study revealed that some perspectives on the reality of religious precept do not comply with the identified hierarchy for the religious precept as mentioned by its believers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: religious precept
  • the reality of precept
  • the hierarchy of precept