بازخوانی دیدگاه مقدس اردبیلی در چیستی و ادله استصحاب

نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی

3 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد و سردبیر فصلنامه

چکیده

در میان اصول عملیه، استصحاب هم به لحاظ کثرت کاربرد و هم به جهت گستره مباحث و تفاصیل، دارای جایگاه ویژه ‏ای است. استکشاف آرای اصولی محقق اردبیلی نقش سترگی در سامان‏دهی حلقات مفقوده آرای اصولی این دوران بازی می‏ کند. برای دریافت تأثیر ایشان بر مکاتب اصولی پس از خود باید دانست که دو نفر از بزرگ‏ترین اصولیان پس از او یعنی صاحب مدارک و صاحب معالم، از محقق اردبیلی متأثر هستند. نظر به اینکه محقق اردبیلی اثر اصولی شاخصی ندارند، شناخت دیدگاه ایشان در خصوص موضوع استصحاب، از واکاوی متون فقهی ایشان امکان‏ پذیر است. این نوشتار تلاش می‏ کند دیدگاه این فقیه نوآور را در ارتباط با حجیت استصحاب، از رهگذر آثار فقهی او رصد کند. بر خلاف مشهور اصولیان پس از شیخ انصاری، آخوند خراسانی و محقق اردبیلی هیچ تفصیلی را در ارتباط با حجیت استصحاب برنتافته و قائل به حجیت مطلق استصحاب هستند. او حجیت استصحاب را مستند به دلیل عقل می‏ داند و برای ادله شرعی در این مسئله تنها شأن تفسیری و ارشادی قائل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thinking in cinology and narrative of continuance from the perspective of Mohaghegh Ardabili

نویسندگان [English]

  • mohammad sadri arhami 1
  • Hosseian saberi 2
  • hosseian Naseri 3
1 Ph.D. student of Jurisprudence and principles of law of ferdowsi university
2 Jurisprudence and principles of law of ferdowsi university
3 Jurisprudence and principles of law of ferdowsi university
چکیده [English]

Continuance has a special place in practical principles because of plurality of application and spread of topics . Deployment of view point s of Mohaghegh Ardabili can organize the missing loop s of view points of that age. Two most important principled people ( Sahib Maalem and Saheb Madarek ) are his apprentice . It is possible to recognize view points of Mohaghegh Ardabili in topic of continuance by studding jurisprudential text s of him . This article try to know view points of this creative jurisprudent about authenticity of continuance by jurisprudential text s of him . Unlike most of the principleds after Ansari , Mohaghegh Ardabili did not accept any detailed about authenticity of continuance and he accept the absolute of authenticity of continuance . He believe s the authenticity of continuance by reason of wisdom and believe s that religious reasons are for interpretation and guidance .

کلیدواژه‌ها [English]

  • continuance
  • evidence
  • practical principle
  • Mohaghegh Ardabili