بازشناسی تأثیرِ گونه های ضمیمه و انضمام در نیّت تقرّب

نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)

نویسندگان

1 استاد درس خارج فقه و اصول/ حوزه علمیه قم

2 طلبه حوزه علمیه قم- دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران/ پردیس فارابی

10.22081/jrj.2019.54513.1706

چکیده

واکاوی گونه های متنوّع ضمیمه و اسلوب های انضمامِ قصد به نیّت تقرّب، که ممکن است به اخلال در ماهیتِ نیّت و صحّتِ رفتار عبادی منجر گردند، در شمارِ مباحث چالش برانگیز در ساحتِ عبادات قلمداد می شود؛ و دیدگاه های گوناگونی را در فقه پدیدار ساخته است. این جستار که با روشِ تحلیلی- توصیفی سامان یافته است، در آغاز، به مفهوم شناسی قصدِ قربت می پردازد و انگیزه ی ارتکازی اظهارِ بندگی را، معیارِ تحقّق نیّتِ می داند. همچنین، تفاوت نیّتِ معیار و کافی در عبادات و خلوصِ نیّتِ لازم براى کسب کمالِ عمل را تبیین می کند. سپس، به تبیینِ گونه های متنوّع ضمیمه و روش های انضمامِ قصد به نیّت تقرّب؛ و اعتبارسنجی دیدگاه های فقیهان درباره ی احکام ضمیمه و انضمام اهتمام می ورزد. در متون فقهی، واکاوی حکم انضمامِ قصدِ لوازم عادی، که فاقدِ منافات ذاتی با اخلاص هستند، دیدگاه هایی چون جوازِ این گونه انضمام و صحّتِ عمل؛ نفی صحّت از رفتار عبادی به دلیل عدمِ تحقّق معناى انحصاری و محضِ اخلاص؛ و تفصیل بر اساس شیوه های انضمام یا رجحانِ ضمیمه را در پی داشته است. درباره ی قصد ضمیمه ی منافی با اخلاص، مانند ریا، نیز دیدگاه هایی همچون صِرف سقوط ثواب و عدم وجوبِ تکرار عمل؛ و نظریه ی بطلان عملِ عبادى و نیازمندی به اعاده یا قضا در صورت‌هاى متنوّعِ انضمام ارائه گردیده است. نظریه ی برگزیده در مقاله ی حاضر، که بر مبنای نیّتِ معیار در عبادات و تحلیل مستنداتِ قرآنی و حدیثی به دست می آید، دیدگاه جوازِ انضمام و صحّتِ عمل در ضمیمه ی گونه ی نخست و دیدگاه بطلانِ عبادت در ضمیمه ی گونه ی دوم، در اسلوب های گوناگونِ انضمام است. همچنین، در ضمیمه ی قصدِ سایر اموری که فاقدِ منافات با اخلاص هستند، با تنقیحِ مناط، نظریه ی صحّتِ مطلق پذیرفته می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the types of attachment and the Attachment method in the valid intention in worship

نویسندگان [English]

 • Mohammad reza Naiini 1
 • Mmohammad Hakim 2
1 Professor Religious Science School, Qom, Iran
2 Ph.D. Student, Farabi Campus University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

Examining different types of attachment intent and various forms of attachment of intentions of authentic intention in worship, which may lead to disturbances in the nature of the intention and the denial of worship, is considered as a challenging topic in the field of worship and has developed different perspectives in the history of jurisprudence. This is an analytical-descriptive study in which beside the conceptual sense of authentic intention in worship, acceptance of the adequacy of the motive of declaring servitude as the criterion for the realization of the intention of worship, the validation of the jurisprudential views on the attached sentences has been addressed. In jurisprudential texts, the verdict is intended to include the intention of ordinary acts of actions, which do not have intrinsic contradictions with sincerity. Views such as the validity and validity of the action; negation of the authenticity of worshiping behavior due to the lack of fulfillment of the meaning of sincerity; and detailed in accordance with the modalities of the annex or the added advantage has been followed. Regarding the opposite intention with sincerity, there are also views such as the fall of the reward and the assignment, and the theory of the abandonment of worship and the need for repetition of worship. The result of this paper which has been achieved by explaining the difference between goodness and sincerity for worship and reward and validating Quran and Hadith documentation and discovery of criterion is adoption of the first view in the first appendix and the second view in the second appendix. Also, in the appendix to the intention of the unnecessary affairs of acts that are not opposite of sincerity, by unifying the argument, the theory of absolute authenticity is discovered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intent
 • Intent of proximity to God
 • Sincerity
 • worship
 • Attachment to Intent، Hypocrisy
 • dualism

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398
 • تاریخ دریافت: 22 خرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 02 شهریور 1398
 • تاریخ پذیرش: 26 شهریور 1398