موضوع شناسی قمار در پرداخت‌های پس از باخت در بازی‌های رایانه‌ای

نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم – ایران (نویسنده مسئول)؛ رایانامه: khademi@isca.ac.ir

2 دانش آموخته سطح 3 حوزه علمیه قم و پژوهشگر مرکز دانش بازی‌های رایانه‌ای؛ قم- ایران.

چکیده

نوعی از بازی‌های رایانه‌ای امروزه رواج پیدا کرده‌اند که در آن‌ها پرداخت‌هایی از دارایی‌های طرف بازنده انجام می‌شود. این نوع بازی‌ها به‌جهت داشتن ماهیت بُردوباخت در نگاه آغازین شباهت زیادی با قمار دارند، ازاین‌رو موجب مطالبۀ عمومی دربارۀ بررسی فقهی این نوع پرداخت‌ها ازجهتِ قمار بودن یا نبودن آن شده‌است.
موضوع قمار در بازی‌های رایانه‌ای در تحقیقات فقهی معاصر مطرح بوده‌است، اما در آن‌ها تنها حکم فقهی این نوع بازی‌ها بررسی شده‌است و از روش بازشناسی قمار از غیر آن، بحثی صورت نگرفته‌است.
نوآوری این مقاله به‌کارگیری روش تحلیل موضوع با رویکرد فقهی، در مطالعۀ انواع بازی‌های رایانه‌ای و پرداخت‌های مالی داخل آن‌ها است و ضمن معرفی انواع پرداخت‌ها در بازی‌های رایانه‌ای، مدل روش‌ شناخت و تطبیق جهات پرداخت را که موجب قماری بودنِ بازی‌ها هستند معرفی کرده‌است. در نهایت، روش تعیین موضوع و حکم مواردی که جهت پرداخت قماری در آن‌ها قابل شناسایی نیست، بیان شده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Topicology of Gambling in Payments After Losing in Computer Games

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Khademi Koosha 1
 • Mahmood Aabdollahi 2
1 Islamic Sciences and Culture Academy
2 level 3 Howzeh
چکیده [English]

Today, a type of computer game has become popular in which payments are made from the loser’s accounts.Due to the nature of winning and losing, these types of games are very similar to gambling at first glance. Therefore, a public demand has been made for the jurisprudential assessment of this type of payout, whether it is gambling or not.The subject of gambling in computer games has been discussed in contemporary jurisprudential research, but only the jurisprudential ruling of this type of game has been studied, and the method of recognizing gambling other than that has not been discussed. An innovation introduced in this article is the use of the subject analysis method with a jurisprudential approach in the study of various computer games and financial payments within them.While introducing the types of payments in computer games, the method of recognizing and matching the payment directions that make the games gambling has been presented. In conclusion, the method of determining the subject and the verdict (ḥukm) of the cases in which the payment for gambling cannot be identified is stated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Computer Games
 • Gambling
 • Financial Payments
 • Topicology of Gambling

عنوان مقاله [العربیة]

دراسة موضوع القمار فی مدفوعات بعد الخسارة فی الألعاب الکمبیوتریة

چکیده [العربیة]

انتشر حدیثا نوع من الألعاب الکمبیوتریة یشترط فیها دفع أموال على الطرف الخاسر.

تشبه هذه الألعاب للوهلة الأولى القمار نظرا لطبیعة الربح والخسارة فیها، لهذا السبب، أدى انتشار هذا النوع من الألعاب إلى مطالبة الجمهور بمراجعة فقهیة لهذه المدفوعات من ناحیة صدق القمار على دفع المال فی هذه الألعاب.

وقد نُوقش موضوع القمار فی الألعاب الکمبیوتریة فی البحوث الفقهیة المعاصرة، لکن لم یُدرس فیها سوى الحکم الفقهی لهذا النوع من الألعاب، ولم یتم التطرق إلى منهج تحدید صفة القمار فیها من عدمه.

الفکرة المبتکرة فی هذه المقالة هو تطبیق أسلوب تحلیل الموضوع بمنهج فقهی فی دراسة الألعاب الکمبیوتریة المختلفة والمدفوعات المالیة داخلها.

کما قدمت المقالة مع عرض أنواع المدفوعات فی الألعاب الکمبیوتریة، نموذجا لطریقة التعرف على أشکال الدفع التی تجعل الألعاب نوعا من القمار.

وأخیرا، حددت المقالة طریقة تعیین الموضوع والحکم فی الحالات التی لا یمکن فیها کشف ماهیة الدفع القماری.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الألعاب الکمبیوتریة
 • القمار
 • الدفع المالی
 • تحدید موضوع القمار

در حال آماده سازی ..  ...

 1. ابن‌سیده، علی‌بن اسماعیل. (1417ق). المخصص. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
 2. اردبیلى، احمدبن محمد. (1403ق). مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان. قم: مؤسسة النشر الاسلامی، التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة.
 3. ازهری، محمد‌بن أحمدابومنصور. (2001م). تهذیب اللغة. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
 4. اصفهانى، فتح‌الله‌بن محمد جواد نمازى. (1398ق). نخبة الأزهار فی أحکام الخیار. قم: دارالکتاب.
 5. اصفهانى، محمدحسین کمپانى. (1418ق). حاشیة کتاب المکاسب. قم: أنوار الهدى.
 6. انصاری، مرتضى‌. (1415ق). کتاب المکاسب. قم: کنگرۀ جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى.
 7. انصارى، مرتضى. (1416ق). فرائد الاُصول. چاپ پنجم. قم: مؤسسة النشر الاسلامی، التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة.
 8. جوهرى، اسماعیل‌بن حماد. (1410ق). الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة. بیروت: دار العلم للملایین.
 9. حائرى، سید على‌بن محمد طباطبایى. (1418ق). ریاض المسائل. قم:‏ مؤسسه آل البیتb لإحیاء التراث.
 10. حلى، حسن‌بن یوسف‌. (1414ق). تذکرة الفقهاء. قم:‏ مؤسسه آل البیتb لإحیاء التراث.
 11. حمیرى، نشوان‌بن سعید. (1420ق). شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم. بیروت: دار الفکر المعاصر‌.
 12. خادمی کوشا، محمدعلی؛ عبداللهی، محمود؛ درخشان دوست، عسکر؛ ارغوانی فلاح، وحید. (1397). «شناخت بازی‌های رایانه‌ای در موضوع‌شناسی فقهی». چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بینالمللی بازی‌های رایانهای؛ فرصت ها و چالش‌ها. کاشان. بازیابی شده در 10 اردیبهشت 1401، از:

https://civilica.com/doc/895622

 1. خمینى، سید روح‌الله. (1415ق). المکاسب المحرمه. قم: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینى (ره).
 2. خوئى، سید ابوالقاسم. (1417ق). مصباح الفقاهة. تقریرِمحمدعلی توحیدی. بی‌جا.
 3. خویى، سید ابوالقاسم. (1422ق). مصباح الأصول. قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخویی.‏
 4. روحانی، سید صادق. (1412ق). فقه الصادق علیه السلام. قم: دار الکتابـ مدرسۀ امام صادق8.
 5. سایمون ایجنفلت-نیلسن. یوناس هایدی اسمیت. سوزانا پژاریس توسکا. ترجمۀ سیدمهدی دبستانی. (1397). برای درک گیم‌های ویدئویی. تهران: دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
 6. طریحى، فخرالدین. (1416ق). مجمع البحرین. چاپ سوم. تهران: کتابفروشى مرتضوى.
 7. عاملى، على‌بن حسین. (1414ق). جامع المقاصد فی شرح القواعد. چاپ دوم. قم: مؤسسة آلالبیتb لإحیاء التراث.
 8. فیروزآبادی، مجدالدین. (1426ق). القاموس المحیط (الفیروز آبادی). چاپ هشتم. بیروت: مؤسسة الرسالة.
 9. کاشف الغطاء. محمدحسین‌. (بی تا). سؤال و جواب. مؤسسۀ کاشف الغطاء.
 10. گری کرافورد. (1397). گیمرهای ویدئویی. ترجمۀ زینب مددی. تهران: دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
 11. گیلانى نجفى، میرزا حبیب‌الله رشتى. (1407ق). فقه الإمامیة، قسم الخیارات. قم: کتابفروشى داورى.
 12. نجفى، محمدحسن. (1404ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. چاپ هفتم. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
 13. نجفى، على‌بن جعفر‌. (1422ق). شرح خیارات اللمعة. قم: مؤسسة النشر الاسلامی، التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة.
 14. یزدى، سید محمدکاظم طباطبایى. (1409ق). العروة الوثقى. چاپ دوم. بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
 15. یزدى. سید محمدکاظم طباطبایى. (1421ق). حاشیة المکاسب. چاپ دوم. قم: مؤسسۀ اسماعیلیان.
دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 27
مقالات علمی پژوهشی
شهریور 1401
صفحه 137-162
 • تاریخ دریافت: 05 دی 1399
 • تاریخ بازنگری: 31 فروردین 1400
 • تاریخ پذیرش: 01 اردیبهشت 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 13 اردیبهشت 1400