دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، آذر 1395، صفحه 1-167 
جستاری در ملاک حرمت فروش سلاح به مخالفان مذهبی

صفحه 135-151

10.22081/jrj.2016.63453

سیدمهدی مرویان حسینی؛ محمدتقی فخلعی؛ اکبر احمدپور