دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، شهریور 1398، صفحه 1-208 
بازپژوهی نظریة فقهی نفی عدالت از مخالفان مذهبی و رمی آنان به فسق

صفحه 77-116

10.22034/jrj.2019.52307.1550

سید مهدی مرویان حسینی؛ محمد تقی فخلعی؛ سید محمد تقی قبولی درافشان


بررسی لزوم اعتبار شرایط شاهد در کارشناس

صفحه 159-184

10.22034/jrj.2019.51929.1511

ابراهیم ابراهیم زاده خلیفه محله؛ مصطفی رجائی پور؛ سید محسن رزمی