دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 21، زمستان 1399، صفحه 1-237 
7. بررسی حقوق معنویِ میّت با تأکید بر حکم حدّ قذفِ میّت در فقه امامیه

صفحه 1-1

10.22034/jrj.2019.53083.1608

خسرو اسفهبدی؛ عباسعلی سلطانی؛ محمد تقی قبولی درافشان