دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 22، بهار 1400، صفحه 1-208 
2. معنون شدن عام و ثمرات آن در مخصص متصل

صفحه 1-1

10.22034/jrj.2020.56013.1891

حسن قنبری شیخ شبانی؛ محمدتقی قنبری شیخ شبانی


3. مفهوم‌شناسیِ «اصل مثبِت»

صفحه 1-1

10.22034/jrj.2020.55940.1883

احمد محمدی؛ زهرا وطنی؛ جواد سلطانی فرد؛ حسین سلطانی فرد


5. فروش مبیع قبل از سررسید در عقد سلف

صفحه 1-1

10.22034/jrj.2020.55706.1852

سید صادق طباطبائی نژاد؛ علی معصومی نیا