دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 30، مقالات علمی پژوهشی، خرداد 1402، صفحه 1-223 
مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر

صفحه 133-160

10.22034/jrj.2022.63447.2444

محمد امامی؛ حجت پولادین طرقی؛ محمد جواد محمدی مقدم؛ محسن فرح زاد