اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مجتبی الهی خراسانی

فقه و اصول فقه مدرّس خارج حوزه؛ استادیار گروه فقه و مبانی اجتهاد مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه قم، شعبه خراسان رضوی، مشهد، ایران.

mojtaba.elahi.khorasanigmail.com
0000-0002-0665-1504

سردبیر

حسین ناصری مقدم

حقوق بین الملل اسلام استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

naseri1962.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=en-GB
naseri1962um.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

ابوالقاسم علیدوست ابرقویی

فلسفه فقه مدرس خارج حوزه علمیه قم، استاد گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران

iict.ac.ir/2019/05/a-alidoost/
alidoost1385gmail.com

احمد مبلغی

فقه و اصول فقه مدرّس خارج حوزه و دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی، قم، ایران

mtmtbmiyahoo.com
0000-0003-2700-9315

مهدی مهریزی طرقی

علوم اسلامی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

toosi217gmail.com

حسین ناصری مقدم

حقوق بین الملل اسلام استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

naseri1962.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=en-GB
naseri1962gmail.com
0000000293998863

مجتبی الهی خراسانی

فقه و اصول فقه مدرّس خارج حوزه، استادیار گروه فقه و مبانی اجتهاد مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه خراسان رضوی، مشهد، ایران

mojtaba.elahi.khorasanigmail.com
0000-0002-0665-1504

اعضای هیات تحریریه بین المللی

سیدمصطفی محقق داماد

فقه و اصول و حقوق اسلامی استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی و استاد دانشگاه لوون بروکسل

mdamadias.ac.ir
0000-0002-0981-6271

سیدفاضل الحسینی المیلانی

فقه و اصول رییس مرکز اسلامی انگلیس. لندن- انگلستان

www.ic-el.com/default.asp
fazel_milaniyahoo.com

جواد أحمد البهادلی

فقه و اصول و حقوق استاد تمام دانشگاه کوفه و مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه نجف اشرف

jawada.albahadliuokufa.edu.iq

مدیر اجرایی

سید مصطفی اختراعی طوسی

فقه و حقوق اسلامی مدیر اجرایی فصلنامه ؛ مدرس گروه حقوق دانشگاه و کارشناس پژوهش مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه خراسان رضوی، مشهد - ایران

m.toosi60gmail.com
05132213325
0000-0003-0398-1759


پاسخگویی صرفا از طریق ارتباط با ما در صفحه اصلی سامانه می باشد.

مقالات علمی پژوهشی

کارشناس نشریه

محمد گرمابی

علوم سیاسی کارشناس فصلنامه، دانشجوی دکتری علوم سیاسی

garmabi52gmail.com
05132233813