واژه نامه اختصاصی

ا

  • استصحاب عدم ازلی تسری حکم سابق از زمان عدم به زمان لاحق